Tạo widget Top những người bình luận nhiều nhất cho Blogspot
/ lúc / 91 bình luận
Ra mắt BSW Community - trang đăng bài tự do dành cho bạn, thoải mái trao đổi, đặt câu hỏi, thắc mắc, viết bài viết mới hay thậm chí rao vặt, buôn bán. Click trải nghiệm ngay!
Hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với blog Bác Sĩ Windows.
Đây là Widget giúp thống kê những ai bình luận (nhận xét) trên blog của bạn nhiều nhất trong 1 tuần hoặc trong 30 ngày vừa qua hoặc toàn thời gian.
Tạo widget Top những người bình luận nhiều nhất tuần cho Blogspot
Giúp bạn dễ dàng quản lý được ai là người thường xuyên ghé tham và bình luận tích cực trên blog của mình.

Các bước thực hiện

Chèn CSS vào trước thẻ ]]></b:skin>

#bcd-140504-widget-top-commentator .avatar{float:left;margin:0 8px 0 0;display:block;position:absolute;left:24px;bottom:-12px}
#bcd-140504-widget-top-commentator .avatar img{width:15px;height:15px;border:2px solid white;border-radius:100%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .avatar a{pointer-events:none}
#bcd-140504-widget-top-commentator .content a{pointer-events:none;font-weight:500}
#bcd-140504-widget-top-commentator .content span{display:block;color:#777;font-size:12px}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item{margin:0 0 20px;padding:0 0 0 50px;position:relative}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-0{background:url(https://4.bp.blogspot.com/-mf-rtY0GBT8/WhGj1PNiKII/AAAAAAAAAMI/yh8IqcQ4r8gmXWlOnfzPKITlSmP8BYy8ACLcBGAs/s1600/TOP-1-Commentators-----------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-1{background:url(https://1.bp.blogspot.com/-N5a7lI1nD-k/WhGj1FFnITI/AAAAAAAAAME/HQx9Wra_tIUgpRbxlWUxBrurrf0U5-_cgCLcBGAs/s1600/TOP2-Commentators--------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-2{background:url(https://1.bp.blogspot.com/-F0gn8Jw-1ts/WhGj00y8iII/AAAAAAAAAMA/k4CSQSvnWPUK7QO5ujm7o90MVh8LT3-mwCLcBGAs/s1600/TOP-3-Commentators------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-3{background:url(https://2.bp.blogspot.com/-dflK5QDCL10/WhKhHMFBxzI/AAAAAAAAAMg/hG9EhBAIIE0H4x8txe6aCDlcMoBo5pp4gCLcBGAs/s1600/TOP-4-Commentators------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-4{background:url(https://3.bp.blogspot.com/-tUQne0es0xQ/WhKgq0uLmMI/AAAAAAAAAMY/UIv6oIqCQwIr2sSXu9nEAy7i5bMm_9sJwCLcBGAs/s1600/TOP-5-Commentators------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-last{margin:10px 0 0 0}
#bcd-140504-widget-top-commentator .order-number{display:none;font-size:18px;color:#fff;float:left;margin:0 10px 0 0;background:#ff6262;padding:6px 10px;border-radius:4px;font-weight:300}
#bcd-140504-widget-top-commentator .order-wrap{margin:0 0 15px 0}
Tạo một Widget HTML/Javascript, và dán đoạn code này vào, chỉnh sửa các thông số cho phù hợp rồi lưu lại.
<script type="text/JavaScript">
/*User setting*/
var _140504_Day_Number = 7;/*_140504_Day_Number*/
var _140504_Name_Number = 5;/*_140504_Name_Number*/
var _140504_Lang_comments = 'bình luận';/*_140504_Lang_comments*/
var _140504_Hide_Copyright_Link = true;/*_140504_Hide_Copyright_Link*/
var _140504_Show_Thumbnail = true;/*_140504_Show_Thumbnail*/
var _140504_Show_Order_Number = false;/*_140504_Show_Order_Number*/
var _140504_Exclude_Users = 'Trường Nguyễn';/*_140504_Exclude_Users*/
var _140504_Exclude_Uri = '';/*_140504_Exclude_Uri*/
var host = '';/*host*/
//bacsiwindows.com
_s7EaE = ['undefined','bcd-140504-widget-top-commentator',',',',','<script type="text/JavaScript" src="','"><\/script>','blog-','.comments','','category','','title','','subtitle','Anonymous','','http://img1.blogblog.com/img/anon36.png','name','uri','gd$image','http://img1.blogblog.com/img/blank.gif','entry','post-','','published','category','','title','','content','','summary','','comments','link','alternate','replies','Anonymous','','http://img1.blogblog.com/img/anon36.png','name','uri','gd$image','http://img1.blogblog.com/img/blank.gif','','media$thumbnail','thr$total',' ','','','thr$in-reply-to','thr$in-reply-to','','gd$extendedProperty','blogger.itemClass','pid-','','-','-','<div id="','">','<div class="order-number">','</div><div class="order-wrap">','<div class="item item-',' ','','">','<div class="avatar"> <a href="','" target="_blank"><img src="','"/></a> </div>','<div class="content"> <a href="','" target="_blank">','</a> <span>',' ','</span> </div> <div class="clear"></div> </div>','</div>','<div class="clear"></div>','<div class="info"><a target="_blank" href="http://www.bacsiwindows.com" title="Widget Info">BSW</a></div></div>','Anonymous','','/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=200&start-index=','&callback=_fKlD','/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=200&callback=_fKlD'];if(typeof(_vIsL)==_s7EaE[0]){var _vIsL=false;}if(!_vIsL){_vIsL=true;var _vRyL=_s7EaE[1];var _vWtJ=_140504_Exclude_Users.split(_s7EaE[2]);var _vQvT=_140504_Exclude_Uri.split(_s7EaE[3]);function _fMeZ(url){document.write(_s7EaE[4]+url+_s7EaE[5]);}function _fNhE(json){var _vWcG=new Object();_vWcG.id=json.feed.id.$t;key=_s7EaE[6];_vRcB=_vWcG.id.indexOf(key);_vWcG.id=_vWcG.id.substring(_vRcB+key.length);_vWcG.id=_vWcG.id.replace(_s7EaE[7],_s7EaE[8]);_vWcG.cate=new Array();if(_s7EaE[9] in json.feed){for(_vXaN=0;_vXaN<json.feed.category.length;_vXaN++){_vWcG.cate[_vXaN]=json.feed.category[_vXaN].term;}}_vWcG.title=_s7EaE[10];if(_s7EaE[11] in json.feed){_vWcG.title=json.feed.title.$t;}_vWcG.subtitle=_s7EaE[12];if(_s7EaE[13] in json.feed){_vWcG.subtitle=json.feed.subtitle.$t;}_vWcG.admin=new Object();_vWcG.admin.name=_s7EaE[14];_vWcG.admin.uri=_s7EaE[15];_vWcG.admin.avatar=_s7EaE[16];if(_s7EaE[17] in json.feed.author[0]){_vWcG.admin.name=json.feed.author[0].name.$t;}if(_s7EaE[18] in json.feed.author[0]){_vWcG.admin.uri=json.feed.author[0].uri.$t;}if(_s7EaE[19] in json.feed.author[0]){if(json.feed.author[0].gd$image.src!=_s7EaE[20]){_vWcG.admin.avatar=json.feed.author[0].gd$image.src;}}_vWcG.total_entry=Number(json.feed.openSearch$totalResults.$t);_vWcG.start_index=Number(json.feed.openSearch$startIndex.$t);_vWcG.item_per_page=Number(json.feed.openSearch$itemsPerPage.$t);_vWcG.entry_number=0;if(_s7EaE[21] in json.feed){_vWcG.entry_number=json.feed.entry.length;}_vWcG.entry=new Array();for(_vXaN=0;_vXaN<_vWcG.entry_number;_vXaN++){_vWcG.entry[_vXaN]=new Object();temp=new Object();entry=json.feed.entry[_vXaN];temp.id=entry.id.$t;key=_s7EaE[22];_vRcB=temp.id.indexOf(key);temp.id=temp.id.substring(_vRcB+key.length);temp.published=_s7EaE[23];if(_s7EaE[24] in entry){temp.published=entry.published.$t;}temp.cate=new Array();if(_s7EaE[25] in entry){for(j=0;j<entry.category.length;j++){temp.cate[j]=entry.category[j].term;}}temp.title=_s7EaE[26];if(_s7EaE[27] in entry){temp.title=entry.title.$t;}temp.content=_s7EaE[28];if(_s7EaE[29] in entry){temp.content=entry.content.$t;}temp.summary=_s7EaE[30];if(_s7EaE[31] in entry){temp.summary=entry.summary.$t;}temp.link=_s7EaE[32];temp.reply_label=_s7EaE[33];if(_s7EaE[34] in entry){for(j=0;j<entry.link.length;j++){if(entry.link[j].rel==_s7EaE[35]){temp.link=entry.link[j].href;}if(entry.link[j].rel==_s7EaE[36]){temp.reply_label=entry.link[j].title;}}}temp.author=new Object();temp.author.name=_s7EaE[37];temp.author.uri=_s7EaE[38];temp.author.avatar=_s7EaE[39];a0=entry.author[0];if(_s7EaE[40] in a0){temp.author.name=a0.name.$t;}if(_s7EaE[41] in a0){temp.author.uri=a0.uri.$t;}if(_s7EaE[42] in a0){if(a0.gd$image.src!=_s7EaE[43]){temp.author.avatar=a0.gd$image.src;}}temp.thumb=_s7EaE[44];if(_s7EaE[45] in entry){temp.thumb=entry.media$thumbnail.url;}temp.reply_number=0;if(_s7EaE[46] in entry){temp.reply_number=Number(entry.thr$total.$t);}temp.reply_label=temp.reply_label.replace(temp.reply_number+_s7EaE[47],_s7EaE[48]);temp.reply_to=_s7EaE[49];if(_s7EaE[50] in entry){temp.reply_to=entry[_s7EaE[51]].href;}temp.pid=_s7EaE[52];if(_s7EaE[53] in entry){for(j=0;j<entry.gd$extendedProperty.length;j++){if(entry.gd$extendedProperty[j].name==_s7EaE[54]){temp.pid=entry.gd$extendedProperty[j].value;}}}temp.pid=temp.pid.replace(_s7EaE[55],_s7EaE[56]);_vWcG.entry[_vXaN]=temp;}return _vWcG;}function _fNaQ(jshort1,jshort2){for(_vXaN=0;_vXaN<jshort2.entry_number;_vXaN++){jshort1.entry[_vXaN+jshort1.entry_number]=jshort2.entry[_vXaN];}jshort1.entry_number+=jshort2.entry_number;return jshort1;}function _fTrY(date1,date2){date1=date1.split(_s7EaE[57]);date2=date2.split(_s7EaE[58]);date1=parseInt((new Date(date1[0],date1[1]-1,date1[2].substring(0,2)).getTime())/1000);date2=parseInt((new Date(date2[0],date2[1]-1,date2[2].substring(0,2)).getTime())/1000);var _vCaZ=date1-date2;if(_vCaZ<0) _vCaZ=-_vCaZ;return Math.floor(_vCaZ/86400);}var _vBwK=null;var _vPtM=[];function _fZhQ(){if(_vPtM.length>0){h=_s7EaE[59]+_vRyL+_s7EaE[60];min=Math.min(_vPtM.length,_140504_Name_Number);for(_vXaN=0;_vXaN<min;_vXaN++){if(_140504_Show_Order_Number){h+=_s7EaE[61]+(_vXaN+1)+_s7EaE[62];}h+=_s7EaE[63]+_vXaN+_s7EaE[64]+(((_vXaN+1)==min)?'item-last':_s7EaE[65])+_s7EaE[66];if(_140504_Show_Thumbnail){h+=_s7EaE[67]+_vPtM[_vXaN].uri+_s7EaE[68]+_vPtM[_vXaN].avatar+_s7EaE[69];}h+=_s7EaE[70]+_vPtM[_vXaN].uri+_s7EaE[71]+_vPtM[_vXaN].name+_s7EaE[72]+_vPtM[_vXaN].count+_s7EaE[73]+_140504_Lang_comments+_s7EaE[74];if(_140504_Show_Order_Number){h+=_s7EaE[75];}}h+=_s7EaE[76];if(!_140504_Hide_Copyright_Link){h+=_s7EaE[77];}document.write(h);}}function _fTmI(){Day0=_vBwK.entry[0].published;var _vRcB=0;admin=_vBwK.admin;for(_vXaN=0;_vXaN<_vBwK.entry_number;_vXaN++){author=_vBwK.entry[_vXaN].author;for(j=0;j<_vRcB;j++){if((_vPtM[j].name==author.name)&&(_vPtM[j].uri==author.uri)&&(_vPtM[j].avatar==author.avatar)){break;}}if(j<_vRcB){_vPtM[j].count++;}else{var _vHmR=true;if(_vWtJ.length){for(var _vLgR=0;_vLgR<_vWtJ.length;_vLgR++){if(_vWtJ[_vLgR]==author.name){_vHmR=false;break;}}}if(_vQvT.length){for(var _vLgR=0;_vLgR<_vQvT.length;_vLgR++){if(_vQvT[_vLgR]==author.uri){_vHmR=false;break;}}}if(_vHmR&&(admin.name!=author.name)&&(admin.uri!=author.uri)&&(admin.avatar!=author.avatar)&&(author.name!=_s7EaE[78])&&(author.uri!=_s7EaE[79])){_vPtM[_vRcB]=new Object;_vPtM[_vRcB].name=_vBwK.entry[_vXaN].author.name;_vPtM[_vRcB].uri=_vBwK.entry[_vXaN].author.uri;_vPtM[_vRcB].avatar=_vBwK.entry[_vXaN].author.avatar;_vPtM[_vRcB].count=1;_vRcB++;continue;}}day=_vBwK.entry[_vXaN].published;_vCaZ=_fTrY(Day0,day);if(_vCaZ>=_140504_Day_Number) break;}for(_vXaN=0;_vXaN<_vRcB-1;_vXaN++){for(j=_vXaN+1;j<_vRcB;j++){if(_vPtM[_vXaN].count<_vPtM[j].count){temp=_vPtM[_vXaN];_vPtM[_vXaN]=_vPtM[j];_vPtM[j]=temp;}}}_fZhQ();}function _fKlD(json){if(_vBwK==null){_vBwK=_fNhE(json);}else{_vWcG=_fNhE(json);_vBwK=_fNaQ(_vBwK,_vWcG);}Day0=_vBwK.entry[0].published;for(var _vXaN=0;_vXaN<_vBwK.entry_number;_vXaN++){day=_vBwK.entry[_vXaN].published;_vCaZ=_fTrY(Day0,day);if(_vCaZ>=_140504_Day_Number) break;}if(_vXaN==_vBwK.entry_number&&_vBwK.entry_number<_vBwK.total_entry){_fMeZ(host+_s7EaE[80]+(_vBwK.entry_number+1)+_s7EaE[81]);return;}_fTmI();}_fMeZ(host+_s7EaE[82]);}//bacsiwindows.com
</script>
Source code: sneeit.com
CSS edited by: bacsiwindows.com

91 nhận xét:

Nguyễn Lương Duy nói...

com men đầu

Trường Nguyễn nói...

https://media.tenor.co/images/065972681bf9bfbb564024333fc9e214/tenor.gif

Star Cường IT ­ nói...

Tiêu đề thì ghi Các Bước Thực Hiện, bên dưới ghi 2 chữ CSS vs Js :)) Không thấy chữ bước nằm ở đấu :v

Trường Nguyễn nói...

Mình thích ghi vậy đóoo

Phú Cường Blogger nói...

Yeah. Chỉnh lên 5 có mình trong top rồi :v

Star Cường IT ­ nói...

https://media.tenor.co/images/065972681bf9bfbb564024333fc9e214/tenor.gif

Trọng Khanh Nguyễn nói...

Các bạn nhớ thay Trường Nguyễn trong script thành tên bạn nếu không muốn thống kê nhá, hoặc muốn thống kê thì xóa luôn cái tên ấy !

Trường Nguyễn nói...

https://media.tenor.co/images/58da3874fbf792c6682bdbb577052e9d/tenor.gif

Trường Nguyễn nói...

https://media.tenor.co/images/065972681bf9bfbb564024333fc9e214/tenor.gif

Trọng Khanh Nguyễn nói...

đẹp thật. em nghĩ nên để số chắc ok hơn nhỉ

Trường Nguyễn nói...

Anh thấy để huy chương đẹp hơn số.

Nguyễn Thúy Hằng nói...

Huy chương cho chất chơi nhé, còn số là quá cùi bắp :v

Tính Getter nói...

Huhu đứng top 5 rồi hichic :(( Ráng cmt mới được :3

Nguyễn Đức Nam nói...

chuẩn bị leo top 1 :)

Trường Nguyễn nói...

Cố lên nào :v

Trường Nguyễn nói...

Ai cơ !?

Nguyễn Đức Nam nói...

< p >top 1 được gì không bác < / p > :)

Trọng Khanh Nguyễn nói...

[pre]đéo =) [/pre]

Trường Nguyễn nói...

Được 15 tỷ :v

Star Dũng Blog nói...

>_<

Star Sơn IT nói...

Mình méo hiểu cái cl gì Trường ạ, dốt CSS và Js là thế

Nguyễn Đức Nam nói...

< center > < p > A no ny mớt < / p > < / center >

Phú Cường Blogger nói...

Có ai tự giỏi đâu bạn :3 Mình phải học từ cơ bản hoặc học bất kì cái gì mình thích liên quan đến nó rồi thực hành luôn là nhanh vào lắm :3

Nguyễn Đức Nam nói...

lần đầu em việt hóa template mấy bác cho ý kiến đi : http://www.starnamit.xyz/2017/11/share-template-masign-view-viet-hoa.html

Trường Nguyễn nói...

Việt hoá thì đơn giản mà, có gì khó khăn đâu nhỉ!?

Trường Nguyễn nói...

Thế bạn nghĩ lúc mình mới bước chân vào làm web thì mình biết tất cả à?
Đã biết vậy thì phải cố gắng học hỏi và tìm hiểu. Đâu có ai mới bắt đầu mà đã biết tất cả.

Trọng Khanh Nguyễn nói...

e góp ý: em nghĩ a nên để các bước thực hiện luôn a ạ (dạng như chèn vào đâu vào đâu), VD như chèn CSS này vào...chèn JS này vào chứ có nhiều ng chưa biết lm nx

Trường Nguyễn nói...

Oke em.

Niệm Style Blog nói...

Nghĩ sao đóng chuột phải sao coppy link ảnh động hả?

Trường Nguyễn nói...

Mới chặn chuột phải đây thôi, mình sẽ có cách khác để copy.

Trọng Văn nói...

cmt 1 :v

Star Cường IT ­ nói...

https://media1.tenor.com/images/768ca768b594c532d6e47406b2270470/tenor.gif

Phú Cường Blogger nói...

Bộ đếm bị lỗi r à? Theo hình bài này là 35 cmt, hqua lên 39 và k có cmt spam sao giờ lại là 34 nhỉ :3

Niệm Style Blog nói...

Có sự gian lận comment ở đây @@

Nguyễn Thúy Hằng nói...

Test comment

Nguyễn Thúy Hằng nói...

Giờ mới 36 nè :v

Trường Nguyễn nói...

Nó đếm theo tuần đó, qua 7 ngày thì nó sụt lại.

Niệm Style Blog nói...

Hằng ơi a sẽ chờ e lên 18 <3

Nguyễn Thúy Hằng nói...

>< Đợi thêm 2 năm nữa ik.

Duy Ripper nói...

Hihihuhu phải tích cực hơn.

Trường Nguyễn nói...

Mỗi ngày không bình luận, qua nhiều ngày thì nó sụt từ từ về 0 luôn. Nên muốn giữ top thì phải bình luận đều đặn!!

Star Sơn IT nói...

Ok bác, mình đang kiếm cái giáo trình dạy học mà chưa biets kiếm ở đâu cho hiệu quả

Trường Nguyễn nói...

Google có nhiều lắm đấy, chịu khó tìm chút là cả đống.

Trường Nguyễn nói...

https://media2.giphy.com/media/P0RWkdsRpK7ss/200_d.webp

Niệm Style Blog nói...

Nhớ là đừng qên a nhé! tên a ko đụng hàng ai đâu, a là Niệm Đợp Troai nhé! <3

Star Sơn IT nói...

Tìm cái nào dạy hiệu quả dễ hiểu cơ, chứ có vài cái nó dạy tắt khó hiểu lắm

Trường Nguyễn nói...

Xài đồ free thì phải chịu thôi, tìm nhiều nguồn, tìm ở các trang nước ngoài luôn!

Trường Nguyễn nói...

Ông Niệm này đi thả thính gái à :v

Star Sơn IT nói...

Ờm bác Trường

Phú Cường Blogger nói...

Vừa tối hqua t vẫn cmt luôn á. Hnay lên thì thấy mất đi 4,5 cái cmt :3

Phú Cường Blogger nói...

Học Front End thì bạn có thể tham khảo qua các trang ở đây, bỏ chút time học thêm tiếng Anh k thì dùng gg dịch cũng đc. Tài liệu tiếng Anh sẽ bổ ích hơn khi ngta dịch ra tiếng Việt.
https://www.w3schools.com/
http://html.net/
http://www.learn-html.org/
https://www.tutorialspoint.com/html/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web
http://www.htmldog.com/
https://cssguidelin.es/
http://www.snoopcode.com/

Star Cường IT ­ nói...

Hớ hớ, phần bình luận trong rối thế.

Trường Nguyễn nói...

Cố tình làm cho nó rồi mà hahaa.

Star Cường IT ­ nói...

Vãi cả "Cố Tình"

Trường Nguyễn nói...

Tui cũng không biết nữa, thôi kệ =))

Trường Nguyễn nói...

https://lumiere-a.akamaihd.net/v1/images/mickeysbirthdayparty_funny_02d9aa63.gif

Phú Cường Blogger nói...

Nhìn phần cmt này hiếp dâm mắt quá ông ơi :( Giống kiểu threaded cmt của thằng Ấn Độ share, temp nào nó cũng dạng cmt này sợ quá.

Trường Nguyễn nói...

Ráng tập quen con mắt đi :v giống facebook messenger thôi mà

Star Cường IT ­ nói...

Messenger nó chủ yếu là tin nhắn nên mọi người sẽ chú ý đến tin nhắn. Còn blog thì có khi người ta chỉ đọc bài còn comment không cần thì sao, với lại trong Messenger không có phần avatar vs tên nên không dài và to như thế này :v nhìn hơi thô.

Trường Nguyễn nói...

Tôi thấy bình thường mà có rối nùi đâu nhỉ :v

Trường Nguyễn nói...

Để lại cái cũ nhìn cho quen =))

Star Cường IT ­ nói...

Bình thường lại rồi :))

Star Bình nói...

https://media1.tenor.com/images/cf106997848cc6ea4ee9c7d4422ffa9d/tenor.gif

Duy Ripper nói...

https://78.media.tumblr.com/94067770566e9a2aaba6c1f99498e11b/tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif

Duy Ripper nói...

ờ ờ ờ =))
https://jokideo.com/wp-content/uploads/2014/02/Funny-GIF-Focus-Tim.gif

Trọng Khanh Nguyễn nói...

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Trọng Khanh Nguyễn nói...

định test xong r xóa cơ mà không có nút xóa nơi :v

Admin Hiếu nói...

Vài ngày không ghé BSW mà giờ đã 1377 bình loạn rồi @@

Trường Nguyễn nói...

Hahaa dạo nì bình loạn tăng chậm quá.

Trường Nguyễn nói...

Còn spam nữa là xoá khỏi top commentators nhé.

Niệm Style Blog nói...

Thúy Hằng của a đang nơi đâu?

Star Sơn IT nói...

Em thay chị Hằng đc ko?(nói cho vui, ko bị gay nha)

Trọng Khanh Nguyễn nói...

cái này là do admin không để nút deleted cmt nhé -.-

Nguyễn Thúy Hằng nói...

Em đây :3

Star Cường IT ­ nói...

Gì mà lòi cái top bình luận lên đây rồi.
https://i.imgur.com/jW25XaU.png

Trường Nguyễn nói...

Đã fix (y)

Tính Getter nói...

Cái phần Xem Nhiều Trong Tuần bài viết số 10 cái hình tròn nó bị bẹp ra giống hình elíp kìa anh.

Trường Nguyễn nói...

Đâu cho anh tấm hình xem!?

Star Cường IT ­ nói...

Bẹp ra thế để cho nó đẹp đấy :v chứ tròn nó chật.

Trường Nguyễn nói...

À đúng rồi. Số 10 đến 2 số nên nó bẹp ra là phải. Từ 1 - 9 chỉ có một số nên nó tròn.

Trọng Khanh Nguyễn nói...

sao đóng blog vậy ạ

Trọng Khanh Nguyễn nói...

sao đóng blog vậy ạ

Trường Nguyễn nói...

Ủa sao chuyển hướng mà vẫn binh luận được vậy!? =_=

Tính Getter nói...

Ủa, sao hồi sáng ghé thăm BSW thì thấy đóng cửa, giờ sao mở lại thế ??

Trường Nguyễn nói...

Có chút chuyện thôi bạn.

Trọng Khanh Nguyễn nói...

thế ms gọi là TKN chứ ! :v

Nguyên Hồ Hữu nói...

Dán CSS vào thẻ nào anh

Trường Nguyễn nói...

Trước ]]></b:skin> nhé em.

Nguyên Hồ Hữu nói...

ok anh

Star Sơn IT nói...

Qua tt với anh đây, mà sao bài này lên đầu ta ?

Trường Nguyễn nói...

Chỉnh thời gian xuất bản là nó lại lên đầu thôi em.

Đăng nhận xét