Tạo widget Top những người bình luận nhiều nhất cho Blogspot
/ lúc / 91 bình luận
Ra mắt BSW Community - trang đăng bài tự do dành cho bạn, thoải mái trao đổi, đặt câu hỏi, thắc mắc, viết bài viết mới hay thậm chí rao vặt, buôn bán. Click trải nghiệm ngay!
Hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với blog Bác Sĩ Windows.
Đây là Widget giúp thống kê những ai bình luận (nhận xét) trên blog của bạn nhiều nhất trong 1 tuần hoặc trong 30 ngày vừa qua hoặc toàn thời gian.
Tạo widget Top những người bình luận nhiều nhất tuần cho Blogspot
Giúp bạn dễ dàng quản lý được ai là người thường xuyên ghé tham và bình luận tích cực trên blog của mình.

Các bước thực hiện

Chèn CSS vào trước thẻ ]]></b:skin>

#bcd-140504-widget-top-commentator .avatar{float:left;margin:0 8px 0 0;display:block;position:absolute;left:24px;bottom:-12px}
#bcd-140504-widget-top-commentator .avatar img{width:15px;height:15px;border:2px solid white;border-radius:100%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .avatar a{pointer-events:none}
#bcd-140504-widget-top-commentator .content a{pointer-events:none;font-weight:500}
#bcd-140504-widget-top-commentator .content span{display:block;color:#777;font-size:12px}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item{margin:0 0 20px;padding:0 0 0 50px;position:relative}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-0{background:url(https://4.bp.blogspot.com/-mf-rtY0GBT8/WhGj1PNiKII/AAAAAAAAAMI/yh8IqcQ4r8gmXWlOnfzPKITlSmP8BYy8ACLcBGAs/s1600/TOP-1-Commentators-----------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-1{background:url(https://1.bp.blogspot.com/-N5a7lI1nD-k/WhGj1FFnITI/AAAAAAAAAME/HQx9Wra_tIUgpRbxlWUxBrurrf0U5-_cgCLcBGAs/s1600/TOP2-Commentators--------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-2{background:url(https://1.bp.blogspot.com/-F0gn8Jw-1ts/WhGj00y8iII/AAAAAAAAAMA/k4CSQSvnWPUK7QO5ujm7o90MVh8LT3-mwCLcBGAs/s1600/TOP-3-Commentators------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-3{background:url(https://2.bp.blogspot.com/-dflK5QDCL10/WhKhHMFBxzI/AAAAAAAAAMg/hG9EhBAIIE0H4x8txe6aCDlcMoBo5pp4gCLcBGAs/s1600/TOP-4-Commentators------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-4{background:url(https://3.bp.blogspot.com/-tUQne0es0xQ/WhKgq0uLmMI/AAAAAAAAAMY/UIv6oIqCQwIr2sSXu9nEAy7i5bMm_9sJwCLcBGAs/s1600/TOP-5-Commentators------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-last{margin:10px 0 0 0}
#bcd-140504-widget-top-commentator .order-number{display:none;font-size:18px;color:#fff;float:left;margin:0 10px 0 0;background:#ff6262;padding:6px 10px;border-radius:4px;font-weight:300}
#bcd-140504-widget-top-commentator .order-wrap{margin:0 0 15px 0}
Tạo một Widget HTML/Javascript, và dán đoạn code này vào, chỉnh sửa các thông số cho phù hợp rồi lưu lại.
<script type="text/JavaScript">
/*User setting*/
var _140504_Day_Number = 7;/*_140504_Day_Number*/
var _140504_Name_Number = 5;/*_140504_Name_Number*/
var _140504_Lang_comments = 'bình luận';/*_140504_Lang_comments*/
var _140504_Hide_Copyright_Link = true;/*_140504_Hide_Copyright_Link*/
var _140504_Show_Thumbnail = true;/*_140504_Show_Thumbnail*/
var _140504_Show_Order_Number = false;/*_140504_Show_Order_Number*/
var _140504_Exclude_Users = 'Trường Nguyễn';/*_140504_Exclude_Users*/
var _140504_Exclude_Uri = '';/*_140504_Exclude_Uri*/
var host = '';/*host*/
//bacsiwindows.com
_s7EaE = ['undefined','bcd-140504-widget-top-commentator',',',',','<script type="text/JavaScript" src="','"><\/script>','blog-','.comments','','category','','title','','subtitle','Anonymous','','http://img1.blogblog.com/img/anon36.png','name','uri','gd$image','http://img1.blogblog.com/img/blank.gif','entry','post-','','published','category','','title','','content','','summary','','comments','link','alternate','replies','Anonymous','','http://img1.blogblog.com/img/anon36.png','name','uri','gd$image','http://img1.blogblog.com/img/blank.gif','','media$thumbnail','thr$total',' ','','','thr$in-reply-to','thr$in-reply-to','','gd$extendedProperty','blogger.itemClass','pid-','','-','-','<div id="','">','<div class="order-number">','</div><div class="order-wrap">','<div class="item item-',' ','','">','<div class="avatar"> <a href="','" target="_blank"><img src="','"/></a> </div>','<div class="content"> <a href="','" target="_blank">','</a> <span>',' ','</span> </div> <div class="clear"></div> </div>','</div>','<div class="clear"></div>','<div class="info"><a target="_blank" href="http://www.bacsiwindows.com" title="Widget Info">BSW</a></div></div>','Anonymous','','/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=200&start-index=','&callback=_fKlD','/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=200&callback=_fKlD'];if(typeof(_vIsL)==_s7EaE[0]){var _vIsL=false;}if(!_vIsL){_vIsL=true;var _vRyL=_s7EaE[1];var _vWtJ=_140504_Exclude_Users.split(_s7EaE[2]);var _vQvT=_140504_Exclude_Uri.split(_s7EaE[3]);function _fMeZ(url){document.write(_s7EaE[4]+url+_s7EaE[5]);}function _fNhE(json){var _vWcG=new Object();_vWcG.id=json.feed.id.$t;key=_s7EaE[6];_vRcB=_vWcG.id.indexOf(key);_vWcG.id=_vWcG.id.substring(_vRcB+key.length);_vWcG.id=_vWcG.id.replace(_s7EaE[7],_s7EaE[8]);_vWcG.cate=new Array();if(_s7EaE[9] in json.feed){for(_vXaN=0;_vXaN<json.feed.category.length;_vXaN++){_vWcG.cate[_vXaN]=json.feed.category[_vXaN].term;}}_vWcG.title=_s7EaE[10];if(_s7EaE[11] in json.feed){_vWcG.title=json.feed.title.$t;}_vWcG.subtitle=_s7EaE[12];if(_s7EaE[13] in json.feed){_vWcG.subtitle=json.feed.subtitle.$t;}_vWcG.admin=new Object();_vWcG.admin.name=_s7EaE[14];_vWcG.admin.uri=_s7EaE[15];_vWcG.admin.avatar=_s7EaE[16];if(_s7EaE[17] in json.feed.author[0]){_vWcG.admin.name=json.feed.author[0].name.$t;}if(_s7EaE[18] in json.feed.author[0]){_vWcG.admin.uri=json.feed.author[0].uri.$t;}if(_s7EaE[19] in json.feed.author[0]){if(json.feed.author[0].gd$image.src!=_s7EaE[20]){_vWcG.admin.avatar=json.feed.author[0].gd$image.src;}}_vWcG.total_entry=Number(json.feed.openSearch$totalResults.$t);_vWcG.start_index=Number(json.feed.openSearch$startIndex.$t);_vWcG.item_per_page=Number(json.feed.openSearch$itemsPerPage.$t);_vWcG.entry_number=0;if(_s7EaE[21] in json.feed){_vWcG.entry_number=json.feed.entry.length;}_vWcG.entry=new Array();for(_vXaN=0;_vXaN<_vWcG.entry_number;_vXaN++){_vWcG.entry[_vXaN]=new Object();temp=new Object();entry=json.feed.entry[_vXaN];temp.id=entry.id.$t;key=_s7EaE[22];_vRcB=temp.id.indexOf(key);temp.id=temp.id.substring(_vRcB+key.length);temp.published=_s7EaE[23];if(_s7EaE[24] in entry){temp.published=entry.published.$t;}temp.cate=new Array();if(_s7EaE[25] in entry){for(j=0;j<entry.category.length;j++){temp.cate[j]=entry.category[j].term;}}temp.title=_s7EaE[26];if(_s7EaE[27] in entry){temp.title=entry.title.$t;}temp.content=_s7EaE[28];if(_s7EaE[29] in entry){temp.content=entry.content.$t;}temp.summary=_s7EaE[30];if(_s7EaE[31] in entry){temp.summary=entry.summary.$t;}temp.link=_s7EaE[32];temp.reply_label=_s7EaE[33];if(_s7EaE[34] in entry){for(j=0;j<entry.link.length;j++){if(entry.link[j].rel==_s7EaE[35]){temp.link=entry.link[j].href;}if(entry.link[j].rel==_s7EaE[36]){temp.reply_label=entry.link[j].title;}}}temp.author=new Object();temp.author.name=_s7EaE[37];temp.author.uri=_s7EaE[38];temp.author.avatar=_s7EaE[39];a0=entry.author[0];if(_s7EaE[40] in a0){temp.author.name=a0.name.$t;}if(_s7EaE[41] in a0){temp.author.uri=a0.uri.$t;}if(_s7EaE[42] in a0){if(a0.gd$image.src!=_s7EaE[43]){temp.author.avatar=a0.gd$image.src;}}temp.thumb=_s7EaE[44];if(_s7EaE[45] in entry){temp.thumb=entry.media$thumbnail.url;}temp.reply_number=0;if(_s7EaE[46] in entry){temp.reply_number=Number(entry.thr$total.$t);}temp.reply_label=temp.reply_label.replace(temp.reply_number+_s7EaE[47],_s7EaE[48]);temp.reply_to=_s7EaE[49];if(_s7EaE[50] in entry){temp.reply_to=entry[_s7EaE[51]].href;}temp.pid=_s7EaE[52];if(_s7EaE[53] in entry){for(j=0;j<entry.gd$extendedProperty.length;j++){if(entry.gd$extendedProperty[j].name==_s7EaE[54]){temp.pid=entry.gd$extendedProperty[j].value;}}}temp.pid=temp.pid.replace(_s7EaE[55],_s7EaE[56]);_vWcG.entry[_vXaN]=temp;}return _vWcG;}function _fNaQ(jshort1,jshort2){for(_vXaN=0;_vXaN<jshort2.entry_number;_vXaN++){jshort1.entry[_vXaN+jshort1.entry_number]=jshort2.entry[_vXaN];}jshort1.entry_number+=jshort2.entry_number;return jshort1;}function _fTrY(date1,date2){date1=date1.split(_s7EaE[57]);date2=date2.split(_s7EaE[58]);date1=parseInt((new Date(date1[0],date1[1]-1,date1[2].substring(0,2)).getTime())/1000);date2=parseInt((new Date(date2[0],date2[1]-1,date2[2].substring(0,2)).getTime())/1000);var _vCaZ=date1-date2;if(_vCaZ<0) _vCaZ=-_vCaZ;return Math.floor(_vCaZ/86400);}var _vBwK=null;var _vPtM=[];function _fZhQ(){if(_vPtM.length>0){h=_s7EaE[59]+_vRyL+_s7EaE[60];min=Math.min(_vPtM.length,_140504_Name_Number);for(_vXaN=0;_vXaN<min;_vXaN++){if(_140504_Show_Order_Number){h+=_s7EaE[61]+(_vXaN+1)+_s7EaE[62];}h+=_s7EaE[63]+_vXaN+_s7EaE[64]+(((_vXaN+1)==min)?'item-last':_s7EaE[65])+_s7EaE[66];if(_140504_Show_Thumbnail){h+=_s7EaE[67]+_vPtM[_vXaN].uri+_s7EaE[68]+_vPtM[_vXaN].avatar+_s7EaE[69];}h+=_s7EaE[70]+_vPtM[_vXaN].uri+_s7EaE[71]+_vPtM[_vXaN].name+_s7EaE[72]+_vPtM[_vXaN].count+_s7EaE[73]+_140504_Lang_comments+_s7EaE[74];if(_140504_Show_Order_Number){h+=_s7EaE[75];}}h+=_s7EaE[76];if(!_140504_Hide_Copyright_Link){h+=_s7EaE[77];}document.write(h);}}function _fTmI(){Day0=_vBwK.entry[0].published;var _vRcB=0;admin=_vBwK.admin;for(_vXaN=0;_vXaN<_vBwK.entry_number;_vXaN++){author=_vBwK.entry[_vXaN].author;for(j=0;j<_vRcB;j++){if((_vPtM[j].name==author.name)&&(_vPtM[j].uri==author.uri)&&(_vPtM[j].avatar==author.avatar)){break;}}if(j<_vRcB){_vPtM[j].count++;}else{var _vHmR=true;if(_vWtJ.length){for(var _vLgR=0;_vLgR<_vWtJ.length;_vLgR++){if(_vWtJ[_vLgR]==author.name){_vHmR=false;break;}}}if(_vQvT.length){for(var _vLgR=0;_vLgR<_vQvT.length;_vLgR++){if(_vQvT[_vLgR]==author.uri){_vHmR=false;break;}}}if(_vHmR&&(admin.name!=author.name)&&(admin.uri!=author.uri)&&(admin.avatar!=author.avatar)&&(author.name!=_s7EaE[78])&&(author.uri!=_s7EaE[79])){_vPtM[_vRcB]=new Object;_vPtM[_vRcB].name=_vBwK.entry[_vXaN].author.name;_vPtM[_vRcB].uri=_vBwK.entry[_vXaN].author.uri;_vPtM[_vRcB].avatar=_vBwK.entry[_vXaN].author.avatar;_vPtM[_vRcB].count=1;_vRcB++;continue;}}day=_vBwK.entry[_vXaN].published;_vCaZ=_fTrY(Day0,day);if(_vCaZ>=_140504_Day_Number) break;}for(_vXaN=0;_vXaN<_vRcB-1;_vXaN++){for(j=_vXaN+1;j<_vRcB;j++){if(_vPtM[_vXaN].count<_vPtM[j].count){temp=_vPtM[_vXaN];_vPtM[_vXaN]=_vPtM[j];_vPtM[j]=temp;}}}_fZhQ();}function _fKlD(json){if(_vBwK==null){_vBwK=_fNhE(json);}else{_vWcG=_fNhE(json);_vBwK=_fNaQ(_vBwK,_vWcG);}Day0=_vBwK.entry[0].published;for(var _vXaN=0;_vXaN<_vBwK.entry_number;_vXaN++){day=_vBwK.entry[_vXaN].published;_vCaZ=_fTrY(Day0,day);if(_vCaZ>=_140504_Day_Number) break;}if(_vXaN==_vBwK.entry_number&&_vBwK.entry_number<_vBwK.total_entry){_fMeZ(host+_s7EaE[80]+(_vBwK.entry_number+1)+_s7EaE[81]);return;}_fTmI();}_fMeZ(host+_s7EaE[82]);}//bacsiwindows.com
</script>
Source code: sneeit.com
CSS edited by: bacsiwindows.com

BÌNH LUẬN VỀ BÀI VIẾT (91)

avatar
Nguyễn Lương Duy

com men đầu

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

https://media.tenor.co/images/065972681bf9bfbb564024333fc9e214/tenor.gif

TRẢ LỜI
avatar
Star Cường IT ­

Tiêu đề thì ghi Các Bước Thực Hiện, bên dưới ghi 2 chữ CSS vs Js :)) Không thấy chữ bước nằm ở đấu :v

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Mình thích ghi vậy đóoo

TRẢ LỜI
avatar
Phú Cường Blogger

Yeah. Chỉnh lên 5 có mình trong top rồi :v

TRẢ LỜI
avatar
Star Cường IT ­

https://media.tenor.co/images/065972681bf9bfbb564024333fc9e214/tenor.gif

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

Các bạn nhớ thay Trường Nguyễn trong script thành tên bạn nếu không muốn thống kê nhá, hoặc muốn thống kê thì xóa luôn cái tên ấy !

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

https://media.tenor.co/images/58da3874fbf792c6682bdbb577052e9d/tenor.gif

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

https://media.tenor.co/images/065972681bf9bfbb564024333fc9e214/tenor.gif

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

đẹp thật. em nghĩ nên để số chắc ok hơn nhỉ

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Anh thấy để huy chương đẹp hơn số.

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Thúy Hằng

Huy chương cho chất chơi nhé, còn số là quá cùi bắp :v

TRẢ LỜI
avatar
Tính Getter

Huhu đứng top 5 rồi hichic :(( Ráng cmt mới được :3

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Đức Nam

chuẩn bị leo top 1 :)

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Cố lên nào :v

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Ai cơ !?

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Đức Nam

< p >top 1 được gì không bác < / p > :)

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

[pre]đéo =) [/pre]

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Được 15 tỷ :v

TRẢ LỜI
avatar
Star Dũng Blog

>_<

TRẢ LỜI
avatar
Star Sơn IT

Mình méo hiểu cái cl gì Trường ạ, dốt CSS và Js là thế

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Đức Nam

< center > < p > A no ny mớt < / p > < / center >

TRẢ LỜI
avatar
Phú Cường Blogger

Có ai tự giỏi đâu bạn :3 Mình phải học từ cơ bản hoặc học bất kì cái gì mình thích liên quan đến nó rồi thực hành luôn là nhanh vào lắm :3

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Đức Nam

lần đầu em việt hóa template mấy bác cho ý kiến đi : http://www.starnamit.xyz/2017/11/share-template-masign-view-viet-hoa.html

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Việt hoá thì đơn giản mà, có gì khó khăn đâu nhỉ!?

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Thế bạn nghĩ lúc mình mới bước chân vào làm web thì mình biết tất cả à?
Đã biết vậy thì phải cố gắng học hỏi và tìm hiểu. Đâu có ai mới bắt đầu mà đã biết tất cả.

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

e góp ý: em nghĩ a nên để các bước thực hiện luôn a ạ (dạng như chèn vào đâu vào đâu), VD như chèn CSS này vào...chèn JS này vào chứ có nhiều ng chưa biết lm nx

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Oke em.

TRẢ LỜI
avatar
Niệm Style Blog

Nghĩ sao đóng chuột phải sao coppy link ảnh động hả?

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Mới chặn chuột phải đây thôi, mình sẽ có cách khác để copy.

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Văn

cmt 1 :v

TRẢ LỜI
avatar
Star Cường IT ­

https://media1.tenor.com/images/768ca768b594c532d6e47406b2270470/tenor.gif

TRẢ LỜI
avatar
Phú Cường Blogger

Bộ đếm bị lỗi r à? Theo hình bài này là 35 cmt, hqua lên 39 và k có cmt spam sao giờ lại là 34 nhỉ :3

TRẢ LỜI
avatar
Niệm Style Blog

Có sự gian lận comment ở đây @@

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Thúy Hằng

Test comment

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Thúy Hằng

Giờ mới 36 nè :v

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Nó đếm theo tuần đó, qua 7 ngày thì nó sụt lại.

TRẢ LỜI
avatar
Niệm Style Blog

Hằng ơi a sẽ chờ e lên 18 <3

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Thúy Hằng

>< Đợi thêm 2 năm nữa ik.

TRẢ LỜI
avatar
Duy Ripper

Hihihuhu phải tích cực hơn.

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Mỗi ngày không bình luận, qua nhiều ngày thì nó sụt từ từ về 0 luôn. Nên muốn giữ top thì phải bình luận đều đặn!!

TRẢ LỜI
avatar
Star Sơn IT

Ok bác, mình đang kiếm cái giáo trình dạy học mà chưa biets kiếm ở đâu cho hiệu quả

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Google có nhiều lắm đấy, chịu khó tìm chút là cả đống.

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

https://media2.giphy.com/media/P0RWkdsRpK7ss/200_d.webp

TRẢ LỜI
avatar
Niệm Style Blog

Nhớ là đừng qên a nhé! tên a ko đụng hàng ai đâu, a là Niệm Đợp Troai nhé! <3

TRẢ LỜI
avatar
Star Sơn IT

Tìm cái nào dạy hiệu quả dễ hiểu cơ, chứ có vài cái nó dạy tắt khó hiểu lắm

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Xài đồ free thì phải chịu thôi, tìm nhiều nguồn, tìm ở các trang nước ngoài luôn!

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Ông Niệm này đi thả thính gái à :v

TRẢ LỜI
avatar
Star Sơn IT

Ờm bác Trường

TRẢ LỜI
avatar
Phú Cường Blogger

Vừa tối hqua t vẫn cmt luôn á. Hnay lên thì thấy mất đi 4,5 cái cmt :3

TRẢ LỜI
avatar
Phú Cường Blogger

Học Front End thì bạn có thể tham khảo qua các trang ở đây, bỏ chút time học thêm tiếng Anh k thì dùng gg dịch cũng đc. Tài liệu tiếng Anh sẽ bổ ích hơn khi ngta dịch ra tiếng Việt.
https://www.w3schools.com/
http://html.net/
http://www.learn-html.org/
https://www.tutorialspoint.com/html/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web
http://www.htmldog.com/
https://cssguidelin.es/
http://www.snoopcode.com/

TRẢ LỜI
avatar
Star Cường IT ­

Hớ hớ, phần bình luận trong rối thế.

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Cố tình làm cho nó rồi mà hahaa.

TRẢ LỜI
avatar
Star Cường IT ­

Vãi cả "Cố Tình"

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Tui cũng không biết nữa, thôi kệ =))

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

https://lumiere-a.akamaihd.net/v1/images/mickeysbirthdayparty_funny_02d9aa63.gif

TRẢ LỜI
avatar
Phú Cường Blogger

Nhìn phần cmt này hiếp dâm mắt quá ông ơi :( Giống kiểu threaded cmt của thằng Ấn Độ share, temp nào nó cũng dạng cmt này sợ quá.

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Ráng tập quen con mắt đi :v giống facebook messenger thôi mà

TRẢ LỜI
avatar
Star Cường IT ­

Messenger nó chủ yếu là tin nhắn nên mọi người sẽ chú ý đến tin nhắn. Còn blog thì có khi người ta chỉ đọc bài còn comment không cần thì sao, với lại trong Messenger không có phần avatar vs tên nên không dài và to như thế này :v nhìn hơi thô.

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Tôi thấy bình thường mà có rối nùi đâu nhỉ :v

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Để lại cái cũ nhìn cho quen =))

TRẢ LỜI
avatar
Star Cường IT ­

Bình thường lại rồi :))

TRẢ LỜI
avatar
Star Bình

https://media1.tenor.com/images/cf106997848cc6ea4ee9c7d4422ffa9d/tenor.gif

TRẢ LỜI
avatar
Duy Ripper

https://78.media.tumblr.com/94067770566e9a2aaba6c1f99498e11b/tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif

TRẢ LỜI
avatar
Duy Ripper

ờ ờ ờ =))
https://jokideo.com/wp-content/uploads/2014/02/Funny-GIF-Focus-Tim.gif

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

định test xong r xóa cơ mà không có nút xóa nơi :v

TRẢ LỜI
avatar
Admin Hiếu

Vài ngày không ghé BSW mà giờ đã 1377 bình loạn rồi @@

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Hahaa dạo nì bình loạn tăng chậm quá.

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Còn spam nữa là xoá khỏi top commentators nhé.

TRẢ LỜI
avatar
Niệm Style Blog

Thúy Hằng của a đang nơi đâu?

TRẢ LỜI
avatar
Star Sơn IT

Em thay chị Hằng đc ko?(nói cho vui, ko bị gay nha)

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

cái này là do admin không để nút deleted cmt nhé -.-

TRẢ LỜI
avatar
Nguyễn Thúy Hằng

Em đây :3

TRẢ LỜI
avatar
Star Cường IT ­

Gì mà lòi cái top bình luận lên đây rồi.
https://i.imgur.com/jW25XaU.png

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Đã fix (y)

TRẢ LỜI
avatar
Tính Getter

Cái phần Xem Nhiều Trong Tuần bài viết số 10 cái hình tròn nó bị bẹp ra giống hình elíp kìa anh.

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Đâu cho anh tấm hình xem!?

TRẢ LỜI
avatar
Star Cường IT ­

Bẹp ra thế để cho nó đẹp đấy :v chứ tròn nó chật.

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

À đúng rồi. Số 10 đến 2 số nên nó bẹp ra là phải. Từ 1 - 9 chỉ có một số nên nó tròn.

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

sao đóng blog vậy ạ

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

sao đóng blog vậy ạ

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Ủa sao chuyển hướng mà vẫn binh luận được vậy!? =_=

TRẢ LỜI
avatar
Tính Getter

Ủa, sao hồi sáng ghé thăm BSW thì thấy đóng cửa, giờ sao mở lại thế ??

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Có chút chuyện thôi bạn.

TRẢ LỜI
avatar
Trọng Khanh Nguyễn

thế ms gọi là TKN chứ ! :v

TRẢ LỜI
avatar
Nguyên Hồ Hữu

Dán CSS vào thẻ nào anh

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Trước ]]></b:skin> nhé em.

TRẢ LỜI
avatar
Nguyên Hồ Hữu

ok anh

TRẢ LỜI
avatar
Star Sơn IT

Qua tt với anh đây, mà sao bài này lên đầu ta ?

TRẢ LỜI
avatar
Trường Nguyễn

Chỉnh thời gian xuất bản là nó lại lên đầu thôi em.

TRẢ LỜI

THAM GIA TRANH TOP BÌNH LUẬN NGAY!

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.